Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Mateřská škola, Liberec, Stromovka 285/1, příspěvková organizace

Informace podle zákona 106/1999 Sb.
k zajištění transparentnosti jejich činnosti, hospodaření s veřejnými prostředky a k naplnění požadavků zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

1. Statutární zástupce:

PaedDr. Jana Kubíčková
jmenován/a do funkce ředitelky Mateřské školy, Liberec, Stromovka 285/1, příspěvková organizace s účinností od 1.8.2012 na dobu 6ti let zřizovatelem statutární město Liberec.

2. Vymezení pravomoci a působnosti ředitele školy:

2.1 stanoví zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon - § 131, § 164, § 165)

Více v sekci Dokumenty ke stažení , kde jsou zveřejněny :
     - organizační řád školy
     - zřizovací listina a dodatky
     - výroční zpráva o činnosti školy za uplynulý školní rok
     - výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č.106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, za uplynulý rok

2.2 Mateřská škola dále zpracovává Zprávu o hospodaření, jejíž součástí jsou roční účetní závěrky (rozvaha, výkaz zisku a ztráty včetně příloh) – tuto zprávu škola odesílá na obchodní rejstřík, kde jsou tyto informace veřejně přístupné – viz
https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=33843

3. Informace o škole poskytuje:

PaedDr. Jana Kubíčková, ředitelka školy.
V případě její nepřítomnosti zástupkyně Pavla Gubišová a provozářka Edita Ferklová.

4. Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy:

4.1 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, §§ 81-93
     - Odvolání je možné k OŠMS KÚ Libereckého kraje prostřednictvím ředitele školy do 15 dnů od vydání rozhodnutí.

5. Postup při vyřizování stížností, oznámení a podnětů:

5.1 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád §175

     - přijímá ředitelka školy každý pracovní den v obvyklé pracovní době
     - o každé stížnosti musí být pořízen písemný záznam
     - stížnost musí být vyřízena nejdéle do 60 dnů ode dne, kdy byla doručena
     - o vyřízení stížnosti musí být stěžovatel v této lhůtě vyrozuměn
     - stanovenou lhůtu lze překročit jen tehdy, nelze-li v jejím průběhu zajistit podklady potřebné pro vyřízení stížnosti

6. Postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace:

     - žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím telekomunikačního zařízení
     - není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně
     - žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt.
     - sdělení žadatele, že trvá na poskytnutí informace podle § 6 odst. 2, se považuje za nové podání žádosti
     - z podání musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určeno a kdo jej činí
     - anonymní žádosti se nevyřizují

Povinný subjekt posoudí obsah žádosti a:
     - v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti
     - v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do tří dnů žadateli
     - poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání a to písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii, nebo na paměťových médiích
     - o postupu při poskytování informace se pořídí záznam
     - lhůtu o poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o 10 dní, žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace
     - dle zákona nesmí být vydány informace, které vypovídají o osobnosti a soukromí fyzické osoby, jsou označeny za obchodní tajemství nebo se týkají probíhajícího trestního řízení
     - pokud povinný subjekt žádosti, byť jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží
     - jestliže ve lhůtě pro vyřízení žádosti nebyla informace poskytnuta či nebylo vydáno rozhodnutí, má se za to, že poskytnutí informace bylo odepřeno.
     - proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.
     - rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou žadatele

7. Sazebník úhrad za poskytnutí informací: (sazebník stanovit dle podmínek školy – dále uvádíme příklad sazebníku)

podání ústní informace bez potřeby vyhledávání  zdarma 
odkázání na veřejnou informaci podle § 5 uvedeného zákona zdarma 
podání informace na základě zveřejnění na internetu zdarma 
   


Písemné žádosti:

pořízení papírové kopie – 1 list (A4)   2,- Kč 
pořízení papírové kopie – 1 list (A3)  4,- Kč
pořízení kopie - CD  15,- Kč
odeslání informací  Dle sazebníku České pošty
průměrná hod. sazba za práce spojené s vyhledáváním podkladů pro podání informace ad §17 Zákona 106 Sb./1999 (150 Kč + zákonné odvody)
204 Kč / hodinu


8. Způsob vybírání úhrad:

8.1 Při vyžádání požadované informace „na počkání" je žadatel povinen uhradit náklady hotově před vydáním požadované informace v pokladně školy podle výše uvedeného sazebníku.
8.2 Písemná odpověď na žádost o poskytnutí informace se odesílá žadateli na dobírku.
8.3 Za poskytnutí informace je škola oprávněna požadovat zálohu na úhradu skutečných nákladů spojených s vyhledáváním informací, pořízením kopií a s odesláním žadateli v odůvodněných případech předem.

9. Záloha úhrady:

9.1 Požadované informace předává organizace žadateli na základě prokazatelné úhrady vzniklých nákladů.
9.2 Při očekávané úhradě za jednu informaci přesahující částku 500,- Kč se vybírá záloha ve výši 50% očekávané úhrady.
9.3 Úhradu je možné provést osobně v pokladně školy, poštovní poukázkou či bankovním převodem.
9.4 Záloha se při odmítnutí dobírky nevrací, je použita na úhradu vzniklých nákladů při vyhledávání a kopírování vyžádané informace.

10. Přehled nejdůležitějších předpisů, kterými se při výkonu své působnosti škola řídí

     - zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
     - zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů
     - vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
     - vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů
     - vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, ve znění pozdějších předpisů
     - vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.
     - vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
     - vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů
     - vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů
     - vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů
     - vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
     - zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
     - zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Zpracovala : PaedDr. Jana Kubíčková, ředitelka školy