Testování - jak to bude ve školce od 12.4.2021 ?

Vážení rodiče,

od 12.4.2021 bude MŠ v provozu pro děti s povinným předškolním vzděláváním a děti rodičů IZS a „vybraných profesí “ . Podle pokynů MŠMT jsme museli upravit podmínky pro možnou účast dítěte na předškolním vzdělávání, které nám všem hodně ztíží a zkomplikují ranní příchody v pondělí a ve čtvrtek. Pokud dítě testování takto absolvuje, tak v úterý, středu a pátek může jít rovnou do šatny. Ničeho se neobávejte, situace je nová i pro nás, budeme se snažit , aby vše probíhalo v pořádku , poradíme, vysvětlíme. Ale neovlivníme zdržení a čekání , pokud se sejde více dětí najednou ve stejný čas – proto s tím prosím počítejte a ponechejte si časovou rezervu. Opatření mají zamezit šíření nemoci bezpříznakovými jedinci a tudíž zamezit karanténám , uzavíráním škol a nakažením zaměstnanců i ostatních dětí.

K testování nebudeme nikoho nutit, není povinné, dítě ho nemusí absolvovat, ale v tom případě se nemůže účastnit PREZENČNĚ vzdělávání / tj. nemůže vstoupit do MŠ /. Nepřítomnost při povinném předškolním vzdělávání bude omluvena a budou mu připraveny výukové materiály k domácímu vzdělávání. Děkujeme, že chápete, že tyto stanovené podmínky nemůžeme nijak ovlivnit a musíme je respektovat. S případnými dotazy se na mě můžete obrátit . ředitelka školy

PODMÍNKY PROVOZU MŠ OD 12.4.2021 :

 1. DÍTĚ MUSÍ BÝT 2x TÝDNĚ TESTOVÁNO antigenním testem

Testy byly dodány MŠMT, jde o test LEPU- NEBOLESTIVÝ výtěr z přední části nosu. Celý test bude provádět zákonný zástupce podle pokynů dohlížejícího pracovníka.

Video o testování zde : https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20

Rodiče si mohou přinést jiný antigenní test schválený Mzd ČR a provést ho před dohlížejícím pracovníkem , ale musí předem informovat ředitelku školy, aby mohla ověřit schválení.

Pokud dítě nastoupí až v úterý , středu nebo pátek , také musí testování absolvovat .

Testovat se nemusejí ti, kteří přinesou potvrzení od lékaře nebo KHS , že dítě v minulých

90ti dnech mělo pozitivní test na COVID 19 nebo písemné potvrzení o negativním PCR testu do 48hodin.

 1. Skupiny mohou mít maximálně 15 dětí, v týdnu musí být neměnné a nesmí se kontaktovat.

/ děti z obou skupin se budou stravovat odděleně , nebudou se setkávat v šatně /

 1. Děti nemusejí mít ochranu dýchacích cest, všichni dospělí musejí mít respirátory.
 2. Všichni musí provádět desinfekci rukou při vstupu, dodržovat rozestupy 2m.

JAK BUDE PROBÍHAT TESTOVÁNÍ :

 • Vždy v pondělí a ve čtvrtek půjde rodič s dítětem nejdříve zahradou do suterénní místnosti , kde bude od 6,15 do 8,15 čekat pověřený dohlížející pracovník MŠ / zpravidla školnice /, která poskytne informace a vydá testovací sadu.
 • Při příchodu si oba dezinfikují ruce. K dispozici budou jednorázové rukavice,kapesníky.
 • Rodič si vezme připravenou testovací sadu , odtrhne okraj a připraví testovací kartu a činidlo .
 • Dále si vezme tyčinku, vyjme ji z obalu , vloží do nosní dírky dítěte tak, aby vatová část / cca 18mm / byla celá uvnitř a provede 5x krouživý výtěr jedné nosní dírky a potom druhé nosní dírky. Výtěr může dítě správným způsobem provádět i samo.
 • Rodič otevře kartu, vloží tyčinku do otvoru a pokape ji 6 kapkami činidla - obal hodí do připraveného koše.
 • 2x oběma směry tyčinku v kartě otočí
 • Sundá lepící pásku a kartu uzavře.
 • Předá kartu dohlížejícímu pracovníkovi, který označí kartu příjmením a časem provedení testu a položí ji na určený stůl.
 • Rodič provede desinfekci rukou.
 • Vyčká s dítětem na zahradě do vyhodnocení testu / do 15ti minut / , nebude se kontaktovat s jinými lidmi.
 • V případě negativního výsledku obdrží dítě motivační obrázek, který odevzdá po příchodu do třídy učitelce .
 • Zákonný zástupce odvede dítě do MŠ a dále vše probíhá obvyklým způsobem.
 • V případě pozitivního výsledku obdrží rodič potvrzení o pozitivitě testu a nesmí vstoupit do MŠ . Dále musí kontaktovat pediatra a absolvovat PCR test.

Dne 10.4.2021     PaedDr. Jana Kubíčková, ředitelka školy

OD 12.4.2021 MŠ v provozu pro předškoláky a děti rodičů vybraných profesí

VÁŽENÍ RODIČE,

podle pokynů MŠMT  bude od 12.4.2021 obnoven provoz Mateřské  školy , LIberec, Stromovka 285/1 v sídle Stará 107, Liberec 

pro a / děti s povinným předškolním vzděláváním 

       b /  pro děti rodičů " vybraných profesí " / viz seznam níže / ŽÁDÁM VŠECHNY , kteří z této skupiny MAJÍ ZÁJEM,                      ABY SE MI CO  NEJDŘÍVE OZVALI NA TEL. 730 844 022 / 

Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:

 1. zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 2. pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo o pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 3. zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 4. příslušníci ozbrojených sil,
 5. zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 6. zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 7. zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 8. zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 9. zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele. 

                                                                                                                              ředitelka školy

Aktuálně ošetřovné 12.4.2021 a PODMÍNKY PROVOZU od 12.4.2021 MŠ

Mateřská škola, Liberec, Stromovka 285/1,příspěvková organizace , IČO 72742429

Sídlo : Stromovka 285/1, Liberec 10 46010

Sídlo : Stará 107, Liberec 33 460 01 zastoupená PaedDr. Janou Kubíčkovou, ředitelkou školy

OZNAMUJE , že

z rozhodnutí vlády České republiky ze dne 26.února 2021 č. 200 o přijetí krizového opatření / viz dokumenty ke stažení / je

MATEŘSKÁ ŠKOLA UZAVŘENA od 1. března 2021 do odvolání 

s výjimkou od 12.4.2021 

a / pro děti  s povinným předškolním vzděláváním 

b / mimořádným opatřením pro děti rodičů  IZS  a " vybraných profesí " - viz samostatný email

Poskytování školního stravování bude poskytováno pouze dětem přítomným v MŠ, pro ostatní děti je školní stravování  přerušeno. 

PODMÍNKY PROVOZU od 12.4.2021  : 

 1. 2x týdně přímo v MŠ  antigenní test LEPU - neinvazivní nebolestivý výtěr přední části nosu / podobně jako čištění vatovou tyčinkou /  - nemusejí ti, kteří přinesou potvrzení od lékaře , že COVID prodělali do 90ti dnů . Samotný test provede rodič v MŠ , pověřený pracovník MŠ vzorek do 15ti minut  vyhodnotí , teprve potom dítě může do MŠ.  Rodiče mohou přinést na svoje náklady jiný schválený antigenní test a provést ho za přítomnosti pracovníka MŠ . V tomto případě předají ředitelce školy k dokumentaci  schvalovací certifikát k testu a návod k použití.   
 2. Děti roušky mít nemusejí, dospělí musí mít respirátory 
 3. Doprovod 1 dospělého s dítětem  do šatny -  pouze v respirátorech na nezbytnou dobu a bez kontaktu s jinými dětmi a          dospělými. 
 4. Dodržování hygienických opatření - desinfekce rukou a prostředí , časté  větrání , zvýšený pobyt venku . 
 5. Homogenní / v týdnu neměnné / skupiny do 15 ti dětí - skupiny se nebudou kontaktovat . 
 6. Nesmí vstupovat nikdo s příznaky virového onemocnění . V případě upozornění na příznak virového onemocnění vyzvednout dítě do jedné hodiny a kontaktovat lékaře. 
 7. Respektování dalších vnitřních pokynů stanovených ředitelkou školy v závislosti na okamžité situaci. 
 8. Neúčast dítěte na předškolním vzdělávání v MŠ musí být rodičem písemně omluvena a bude posuzována   jako " nemoc"   s náhradním plněním zadaných úkolů.

Pro ostatní děti bude MŠ v provozu až ve III. fázi  uvolňování opatření podle epidemiologické situace v okrese.

PO DOBU UZAVŘENÍ MŠ MOHOU RODIČE POŽÁDAT O OŠETŘOVNÉ – ŽÁDNÉ POTVRZENÍ ŠKOLA NEVYSTAVUJE.  Od 12.4.2021 mají na ošetřovné nárok pouze rodiče mladších dětí, kterým není umožněna prezenční docházka.  Rodiče předškoláků a rodičů IZS  NÁROK NA OŠETŘOVNÉ  NEMAJÍ.  / viz www.ossz.cz/ 

 

NA TISKOPISY ÚDAJE RODIČE VYPLNÍ SAMI.

Všechny informace k ošetřovnému najdete ZDE : www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

/ POZOR , zjistila jsem, že při přenosu i zkopírování odkazu zmizi záhadně pomlčka mezi "k" a "osetrovnemu" Musíte si ji tam doplnit,potom je odkaz funkční. /  

 TISKOPIS  :  https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m

NA MĚSÍC DUBEN  2021 NEMUSÍTE PLATIT ZÁLOHU NA ŠKOLNÉ , protože po dobu uzavření MŠ se školné neplatí.  Zálohu na stravné potřebujeme jen tehdy, pokud bude provoz v dubnu obnoven a dítě bude docházet. Pokud zálohu přesto pošlete, bude vám vrácena při zúčtování v září. Rodiče dětí "vybraných profesí ", pokud budou docházet, tak školné platit budou.

V Liberci, 12.4.2021     PaedDr. Jana Kubíčková ředitelka školy, tel. 730 844 022

PaedDr. Jana Kubíčková , ředitelka školy

Uzavření MŠ v létě 2021

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Stromovka 285/1 a Stará 107

BUDOU UZAVŘENY Z DŮVODU DOVOLENÉ

OD 19.ČERVENCE DO 22.SRPNA 2021 – 5 TÝDNŮ.

V nezbytných případech je možné projednat s ředitelkou školy eventuální umístění dítěte do náhradního předškolního zařízení , ale pouze od 16.8. do 22.8.2021

Termín přihlášek do náhradní MŠ od 16. do 22.8. je do 22. dubna 2021 – tiskopisy přihlášky a bližší informace vám na vyžádání poskytnu osobně – tel. 730 844 022.                                        

Školné za červenec činí 322,- Kč a za srpen 215,- Kč - celkem 537,-Kč.

Příkazy nemusíte upravovat, přeplatky budou automaticky vráceny při vyúčtování v září.

                             ředitelka školy PaedDr. Jana Kubíčková