8.6.2023 LEX UKRAJINA - speciální zápis - спеціальний запис до дошкільного навчального закладу

Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2023/2024 podle § 2 zákona

č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2023/2024 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта)

Ředitel mateřské školy / Директор дитячого садка MATEŘSKÁ ŠKOLA , LIBEREC, STROMOVKA 285/1, příspěvková organizace / DYTYACHYY SADOK, LIBERETS, STROMOVKA 285/1, dodatkova orhanizatsiya

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do předškolního vzdělávání pro školní rok 2023/24 :

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2023/2024:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

  • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

  • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu / Дата та час запису: 8.6.2023 od 09 -12 hodin / 8.6.2023 з 09-12 год

Místo zápisu / Місце запису: ředitelna MŠ, Stromovka 285/1, Liberec 10 46010 /                                                      

завідувач дитсадка, Стромовка 285/1, Ліберецька 10 46010

Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей: 0

Organizace zápisu / Порядок запису:

1.   O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

2.   Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2023/24 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31.8.2023 věku 5 let.

      У 2023/24 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до дошкільного навчального закладу дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2023 року досягла 5-річного віку.

3. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

      Законні представники зобов’язані подати такі документи:

a) žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (vzor je dostupný v česko-ukrajinské verzi v sekci DOKUMENTY nebo ho lze vyzvednout osobně ve spádové mateřské škole od 29.5.2023 do 8.6.2023)

      заяву про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу (зразок доступний у чесько-українській версії в розділі ДОКУМЕНТИ або можна забрати особисто в дитячому садку з 29.05.2023 по 8.6.2023 )

b)  vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

      документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;

      документ, що дає право представляти дитину;

d) potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání (tj. děti, které dovršily k 31.8.2023 5 let))

      довідка від чеського педіатра про щеплення дитини (не стосується дітей, які зобов’язані відвідувати дошкільний навчальний заклад, тобто дітей, які на 31.08.2023 р. досягли 5 років)

4.   O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Рішення про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу приймає директор навчального закладу за встановленими критеріями.

V /м. Liberci dne/дата 8.5.2023                                              

 

PaedDr. Jana Kubíčková

                                                             Ředitel mateřské školy / Директор дитячого садка

Kritéria pro stanovení pořadí přijetí dětí do mateřských škol pro školní rok 2023/2024 v termínu zvláštního zápisu dle zákona č. 561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a zákona č. 67/2022 Sb. Zákon o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

Zvláštní zápis je určen pouze dětem, na které se vztahuje dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině.

Kritéria zápisu:

  1. Vízum pro cizince s dočasnou ochranou k pobytu
  2. Trvalý pobyt v Liberci ve školském obvodu zvolené mateřské školy, kdy pro všechny mateřské školy zřizované Statutárním městem Liberec je stanoven jediný školský obvod.
  3. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky narozené do 31. 8. 2018 nebo dítě s odkladem povinné školní docházky narozené do 31. 8. 2017 a dříve

Критерії визначення порядку прийому дітей до дитячих садків на 2023/2024 навчальний рік у період спеціального обліку згідно із Законом № 561/2004 Зб. Закон «Про дошкільну, базову, середню, вищу професійну та іншу освіту» (Закон «Про освіту») та Закон № 67/2022 Зб. Закон про заходи у сфері освіти у зв'язку зі збройним конфліктом на території України, спричиненим вторгненням військ Російської Федерації

Спеціальний облік призначений лише для дітей, на яких поширюється тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні.

Критерії зарахування:

1. Віза для іноземців з тимчасовим захистом на проживання

2. Постійне проживання в Ліберці в шкільному окрузі вибраного дитячого садка, коли єдиний шкільний округ створено для всіх дитячих садків, заснованих Статутним містом Ліберець.

3. Дитина останнього року перед початком обов'язкового навчання, яка народилася до 31.08.2018 або дитина з відкладеним обов'язковим навчанням, народжена до 31.08.2017 або раніше.

Aktuálně 4.5.2023 : Plán akcí 2022/2023

PLÁN AKCÍ 2022/2023 – MŠ STROMOVKA   BŘEZEN – červen NOVÉ AKCE BUDOU PŘIPISOVÁNY

BŘEZEN

třída

DUBEN

třída

KVĚTEN

třída

ČERVEN  

Třída

1.3. MTU lekce 5

M

4.4. divadlo Koloběžka

9.5.-25.5. olympiáda

1.6. Den dětí

7.3. MTU 6

T

5.4. Velikonoční hra

11.5. zápis do MŠ pro nové děti

7.6. STŘEVLÍK

T

8.3. MTU

M

12.5. Srdíčkový den

 R

14.3.MTU

T

19.4. STŘEVLÍK

T

25.5. zakončení olympiády

8.6. CELODENNÍ VÝLET

15.3.MTU

M

20.4. STŘEVLÍK

M

 10.5. Medvěd a otravní králíci

 T

20.6.ROZLOUČENÍ SE ŠKOLÁKY

T + R

 ČTVRTEK 23.3.

PLANETÁRIUM 

CELÁ MŠ

     23.5. knihovna Machnín Jak pejsek s kočičkou pekli dort   Z    

28.3.MTU

T

27.4. MTU zakončení

T

 4.5.

Exkurze do hasičské zbrojnice v

T,M 

21.6.ROZLOUČENÍ SE ŠKOLÁKY

M + R

29.3 MTU

M

 5.5. návštěva kina  Cinema City 

 T,M,S

23.6. SPANÍ VE ŠKOLCE

T+M

školáci

 21.3. knihovna Machín -Pohádkové dobrodružství      9.5. zahájení olympiády  MŠ    

 16.3. knihovna Machnín pohádkové dobrodužství 

 26.5. FOTOGRAFOVÁNÍ  na třídní fotografie 10,45

MŠ 

 10.3. knhovna Liberec  Ondřej jde do školy

 T

 30.5.2023 SPORTOVNÍ DEN V DOMOVĚ SENIORŮ NA FRANTIŠKOVĚ

M,T 

MŠ = ÚČASTNÍ SE VŠECHNY TŘÍDY            MTU = Malá technická univerzita

Z = ÚČASTNÍ SE ZAJÍČCI

S = ÚČASTNÍ SE SLŮŃATA

T = ÚČASTNÍ SE TYGŘÍCI

M = ÚČASTNÍ SE MEDVÍDCI

R = AKCE JE PRO RODIČE – JSTE VÍTÁNI

Harmonogram provozu aneb kdy je MŠ uzavřena

HARMONOGRAM PROVOZU ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023

Datum

popis

Poznámka

1.září 2022 středa

nástup nových dětí do MŠ, zahájení povinného předškolního vzdělávání dětí v posledním roce před zahájením povinné školní docházky

 

28.září 2022

Středa

Státní svátek

MŠ uzavřena

26.+ 27.10.2022

Středa,čtvrtek

Podzimní prázdniny školáků

Není povinné předškolní vzdělávání, MŠ je v omezeném provozu

28.říjen 2022 pátek

Státní svátek

MŠ uzavřena

11.l1.2022 pátek

Ověření dovedností dětí individuálně vzdělávaných

Řádný termín

17.11.2022

Státní svátek

MŠ uzavřena

25.11.2022 pátek

Ověření dovedností dětí individuálně vzdělávaných

Náhradní termín

23.12.2022 -2.1.2023

Vánoční prázdniny školáků

Není povinné předškolní vzdělávání

23.12.- 31.12.2022

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY VE ŠKOLCE

/ 5dní /

MŠ uzavřena

2.1.2023 pondělí

Zahájení provozu MŠ po vánočních prázdninách

Není povinné předškolní vzdělávání,MŠ je v omezeném provozu

3.2.2023 pátek

Pololetní prázdniny školáků

Není povinné předškolní vzdělávání, Mš je v provozu

20.-24.2.2022

Pondělí-pátek

Jarní prázdniny školáků

Není povinné předškolní vzdělávání, MŠ je v omezeném provozu

6.4.2023

Čtvrtek

Velikonoční prázdniny školáků

Není povinné předškolní vzdělávání , MŠ je v omezeném v provozu

7.-10.4.2023

Pátek – pondělí

Velikonoční svátky

MŠ uzavřena

1.5.2023

8.5.2023

Státní svátek

Státní svátek

MŠ uzavřena

MŠ uzavřena

1.7.-31.8.2023

Hlavní prázdniny školáků

Není povinné předškolní vzdělávání

7.červenec 2023 pondělí

Sanitární den

MŠ uzavřena

5.-6.července 2023 středa-čtvrtek

Státní svátky

MŠ uzavřena

17.7.-20.8.2023

HLAVNÍ ŠKOLNÍ PRÁZDNINY

/ 5 týdnů / - dovolená

MŠ UZAVŘENA ,

od 14.-18.8. možnost využití spádové MŠ

21.8. -31.8.2023

Zahájení provozu MŠ po prázdninách

Omezený provoz