LEX UKRAJINA - speciální zápis - спеціальний запис до дошкільного навчального закладу

Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona

č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта)

Ředitel mateřské školy / Директор дитячого садка MATEŘSKÁ ŠKOLA , LIBEREC, STROMOVKA 285/1, příspěvková organizace / DYTYACHYY SADOK, LIBERETS, STROMOVKA 285/1, dodatkova orhanizatsiya

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do předškolního vzdělávání pro školní rok 2022/23 :

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

  • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

  • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu / Дата та час запису: 9.6.2022 od 09 -12 hodin / 9.6.2022 з 09-12 год

Místo zápisu / Місце запису: ředitelna MŠ, Stromovka 285/1, Liberec 10 46010 /                                                      

завідувач дитсадка, Стромовка 285/1, Ліберецька 10 46010

Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей: 0

Organizace zápisu / Порядок запису:

1.   O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

2.   Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31.8.2022 věku 5 let.

      У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до дошкільного навчального закладу дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 5-річного віку.

3. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

      Законні представники зобов’язані подати такі документи:

a) žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (vzor je dostupný v česko-ukrajinské verzi v sekci DOKUMENTY zdehttp://www.skolkastromovka.cz/home/dokumenty/item/zadost-o-prijeti-ditete-k-predskolnimu-vzdelavani nebo ho lze vyzvednout osobně ve spádové mateřské škole od 26.5.2022 do 9.6.2022)

      заяву про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу (зразок доступний у чесько-українській версії в розділі ДОКУМЕНТИ http://www.skolkastromovka.cz/home/dokumenty/item/zadost-o-prijeti-ditete-k-predskolnimu-vzdelavani  або можна забрати особисто в дитячому садку з 26.05.2022 по 9.6.2022 )

b)  vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

      документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;

      документ, що дає право представляти дитину;

d) potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání (tj. děti, které dovršily k 31.8.2022 5 let))

      довідка від чеського педіатра про щеплення дитини (не стосується дітей, які зобов’язані відвідувати дошкільний навчальний заклад, тобто дітей, які на 31.08.2022 р. досягли 5 років)

4.   O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Рішення про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу приймає директор навчального закладу за встановленими критеріями.

V /м. Liberci dne/дата 26.5.2022                                            

 

PaedDr. Jana Kubíčková

                                                             Ředitel mateřské školy / Директор дитячого садка

Kritéria pro stanovení pořadí přijetí dětí do mateřských škol pro školní rok 2022/2023   pro zvláštní zápis LEX UKRAJINA 9.6.2022

Věková skupina (počítáno vždy k 31. 8. 2022)    Body

Předškolák – 6letý          480

Předškolák – 5letý          460

Dítě 4leté            440

Dítě 3leté            400

Dítě, které nedosáhne k 31. 8. 2022 věku minimálně tří let, nesplňuje zákonnou hranici pro přijetí, a tudíž je automaticky v souladu se školským zákonem nepřijato k předškolnímu vzdělávání.

Den věku dítěte v roce narození              Body

Za každý den k 31. 8.      0,02

Pobyt ve spádové obci Liberec 300

Pobyt mimo spádový obvod 0

Pobyt dítěte se vždy posuzuje ke dni vydání rozhodnutí.

Критерії визначення порядку прийому дітей до дитячих садків на 2022/2023 навчальний рік - Спеціальний запис LEX UKRAINE 9.6.2022

Вікова група (завжди розраховується станом на 31 серпня 2022 р.) Бали

Дошкільник - 6 років 480

Дошкільник - 5 років 460

Дитині 4 роки 440

Дитині 3 роки 400

Дитина, якій на 31 серпня 2022 року не виповнилося три роки, не відповідає законодавчому ліміту прийому, а тому автоматично не приймається до дошкільної освіти відповідно до Закону про освіту.

День народження дитини в році народження Тіло

За кожен день станом на 31 серпня 0.02

Постійне місце проживання дитини

Залишайтеся в зоні водозбору Liberec 300

Залишайтеся за межами водозбору 0

Перебування дитини завжди оцінюється в день винесення рішення.