Děkujeme za pomoc od maminek

ROUŠKY PRO DĚTI MŠ STROMOVKA OD MAMINEK

Po znovuotevření mateřských škol vznikla potřeba, aby každé dítě disponovalo alespoň dvěma rouškami pro případ výskytu onemocnění v MŠ. Děti si tedy musely přinést roušky z domova a my jsme je uložily pro případ potřeby. Hned nás ale napadlo , že bude složité použité roušky dále vyměňovat, skladovat, případně vracet rodičům . Samozřejmě praktičtější by bylo mít roušky pro děti vlastní, které budeme hygienicky udržovat sami v MŠ, ale finanční náklady na pořízení by byly dost vysoké. Nad tím přemýšlely i hodné a chytré maminky , které jsou na mateřské dovolené, a i když v naší školce vlastní děti nemají, tak ušily přes 600 krásně barevných dětských roušek a zadarmo je věnovaly našim 140ti   dětem v Mš Stará v Machníně a v MŠ Stromovka v Liberci . Velice tímto děkujeme za nezištnou pomoc - paní učitelce Evě Kyselové z MŠ Stará za skvělý nápad , její sestře paní Haně Macháčkové za organizační zajištění a všem maminkám švadlenkám paní Strakové, Faltové , Blance Viola, Lucii Zemanové, Anně Mikezové a možná i dalším, které pomohly. Sice si všichni přejeme , aby roušky zůstaly jen uloženy a připraveny, ale myslím, že v podzimním období a při cestování MHD , je určitě využijeme.Roušky od maminek web

ŠKOLNÉ - AKTUALIZOVÁNO

Vážení rodiče,

situace se vyvíjí a informace zpřesňují . Já se tímto omlouvám, že jsem vás špatně informovala o tom, že když dítě nyní v době zhoršené epidemiologické situace nebude dobrovolně docházet do MŠ, tak nebude muset platit školné. Toto však podle předpisů platí pouze v případě, když je přerušen nebo omezen mateřské školy a dítěti je bráněno v docházce. Personální situace se ale postupně zlepšuje , a tak  tímto sděluji, že pokud nenastane nepředpokládáná skutečnost , tak

BĚŽNÝ PROVOZ PRO VŠECHNY DĚTI , KTERÉ CHTĚJÍ DOCHÁZET 

                                          ZAČÍNÁ V MŠ STARÁ OD ČTVRTKA 21.5.2020

Od tohoto dne také platí povinnost platit školné. Docházka je nadále do 30.6.2020 dobrovolná, ale pokud někdo nepřijde celý červen, musí podepsat písemnou omluvenku . Prosíme nahlaste tedy vedoucí učitelce, kdy vaše dítě nastoupí. 

Níže najdete přehled a informaci jak bude školné účtováno. Záloha na stravné se při neodebírání stravy samozřejmě platit nemusí. 

Děkuji za pochopení  a vstřícnost   PaedDr. Jana Kubíčková, ředitelka školykvetina

Školné v MŠ po znovuotevření – pandemie COVID -19

Mateřská škola a její provoz se řídí po znovuotevření standardními pravidly podle právních předpisů , zejména podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním , vyšším odborném a jiném vzdělávání , ve znění pozdějších předpisů , a vyhlášky č. 14/ 2005 Sb. o předškolním vzdělávání. Podle těchto předpisů je snížení úplaty možné POUZE v době přerušení či omezení provozu mateřské školy na více než 5 pracovních dní v kalendářním měsíci. Z těchto důvodů bylo školné v měsících březnu až srpnu  upraveno takto :

BŘEZEN – provoz omezen a přerušen od 16.3. do 31.3.2020  

DUBEN   - od 1.4. - 30.4. 2020     MŠ uzavřena

KVĚTEN - od 1.5. - 17.5. 2020     MŠ uzavřena, od 18.5. do 20.5. omezený provoz

                                                                           - od 21.5. do 31.5. běžný provoz                    

ČERVEN – běžný provoz

ČERVENEC - SRPEN   – uzavřeno od 16.7. do 9.8.2020 / 4  týdny / 

MŠ Stará 107 , Liberec 33 - běžné školné 568,- Kč

MĚSÍC

Celkem dnů

Průměr na den

OMEZENÝ PROVOZ

DNY PROVOZU

ŠKOLNÉ

Březen

22

25,81

12

10

258

Duben

20

28,40

20

0

0

Květen

19

29,89

9/12*

10/7*

289/209*

Červen

22

25,81

0

22

568

Červenec , srpen

44

25,81

15+5

7+16

593

 • Platí pro děti, které nastoupily až od 21.5.2020 a déle po omezeném provozu

Platby školného se vztahují na všechny děti, které ho platily doposud / tudíž nejsou předškoláci ani nemají odklad školní docházky / I KDYŽ DOBROVOLNĚ NEBUDOU DOCHÁZET A BUDOU ŘÁDNĚ PÍSEMNĚ OMLUVENY. Pokud byste školné v červnu až srpnu nechtěli platit, tak musíte požádat o ukončení předškolního vzdělávání k 31.5.2020. Tím ovšem ztrácíte místo v MŠ a může být přijato jiné dítě . Potom byste museli po 14.6.2020 znovu požádat o přijetí od září pro školní rok 2020/2021. Nemáte však zaručeno, že bude volné místo / zatím to nevypadá /.

V Liberci 18.5.2020                                                ředitelka školy

Co vás čeká ve školce od 18.5.2020 ?

Vítejte VE ŠKOLCE v době KORONAVIROVÉ A DODRŽUJTE TYTO POKYNY OD 18.5.2020 DO ODVOLÁNÍ :

 

 • Do areálu i budovy MATEŘSKÉ ŠKOLY JE VSTUP POVOLEN POUZE V ROUŠCE
 • Použité roušky / i dětí / nenechávejte ani nevyhazujte v šatně, ihned je odnášejte mimo areál MŠ.
 • VŠUDE dodržujte ODSTUPY 2 m , dítě může doprovázet pouze 1 nezbytná osoba .
 • Při vstupu ošetřete sobě i dětem RUCE DESINFEKCÍ / stojan / .
 • První den nástupu odevzdejte osobě pověřené ranním filtrem PODEPSANÉ PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI - MUSÍ BÝT UVEDEN PLATNÝ TELEFONNÍ KONTAKT. / Můžete si ho předem stáhnout v sekci dokumenty a přinést již vyplněný /
 • Denně sdělte osobě pověřené ranním filtrem ZDRAVOTNÍ STAV dítěte a vyčkejte změření teploty. 
 • První den nástupu učitelce odevzdejte 2ks podepsaných dětských roušek v sáčku / pro případ vzniku podezření na nákazu /
 • V ŠATNĚ mohou být pouze 2 dospělé osoby - VYČKEJTE NA CHODBĚ s odstupy.
 • PŘED PŘEDÁNÍM DÍTĚTE zkontrolujte, že si řádně umyje ruce.
 • Pozdrav s učitelkou bude OČNÍM KONTAKTEM, SLOVNÍM POZDRAVEM a případně zamáváním rukou.
 • NENOSTE DO MŠ ŽÁDNÉ HRAČKY ANI JINÉ PŘEDMĚTY. 
 • VŽDY V PÁTEK ODNESTE DOMŮ POUŽITÉ PRÁDLO A PYŽAMO.
 • V MŠ a na zahradě se zdržujte pouze na NEZBYTNĚ NUTNOU DOBU.
 • Pokud vás budeme kontaktovat z důvodu příznaků onemocnění dítěte , MUSÍTE SI HO VYZVEDNOUT MAXIMÁLNĚ DO JEDNÉ HODINY od oznámení a informovat poté MŠ o charakteru diagnozy, abychom mohli případně zrušit zvýšené epidemiologické opatření .  
 • Po každé absenci z důvodů jakéhokoli onemocnění si vyžádejte od lékaře potvrzení, že je dítě zdravé a může být opět přijato do mateřské školy. ODEVZDEJTE HO při návratu do MŠ učitelce.

                                                                         CHRAŇME SE NAVZÁJEM - DĚKUJEMEmysky a kotatka

 

Podmínky provozu MŠ od 18.5.2020

Milí rodiče, od 18.5.2020 bude OPĚT ZAHÁJET PROVOZ mateřské školy za mimořádných podmínek daných

Směrnicí po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení. / dále jen „Směrnice“/ vydané na základě doporučení MŠMT ze dne 30.4.2020

PODMÍNKY PROVOZU od 18.5. do 31.8.2020 : / výtah ze Směrnice / - celý text najdete v sekci dokumenty pod článkem Směrnice Podmínky provozu MŠ COVID-19 /

 • PROVOZ BUDE OD 6,30 do 16,30
 • Před prvním nástupem jsou rodiče povinni seznámit se Směrnicí , podepsat ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI dítěte a sdělit stále funkční aktuální telefonní číslo
 • / prohlášení si můžete stáhnout předem na webových stránkách školy a přinést ho již podepsané - „ Čestné prohlášení COVID -19 – Rodiče“/
 • Děti si přinesou 2ks látkových roušek v podepsaném sáčku a odevzdají je učitelce / budou uloženy do sanitační skříňky pro případné použití při výskytu někoho s respiračními příznaky onemocnění /
 • Všichni přítomní si po vstupu musí ošetřit ruce desinfekcí.
 • Do budovy může vstoupit s dítětem pouze jeden zákonný zástupce, v šatně mohou být nejvýše 2 děti najednou , v areálu i budově MŠ musí udržovat odstup 2m a zbytečně se nezdržovat.
 • Děti budou procházet ranním filtrem / měření teploty /, zákonný zástupce musí vyčkat na výsledek .
 • Děti nesmějí nosit do MŠ žádné hračky.

 Doporučení MŠMT ze dne 30.4.2020 , na základě kterého  je směrnice zpracována , najdete v sekci dokumenty. 

Bližší informace podá případně ředitelka školy – tel. 730 844 022

 

STRAVNÉ a ŠKOLNÉ v době uzavření MŠ

Milí rodiče,

zatím nevíme, jak dlouho budou MŠ uzavřeny. Očekáváme však, že  nejméně do konce dubna 2020. 

ŠKOLNÉ - bude automaticky sníženo poměrem dnů, kdy bude MŠ uzavřena pro standardní provoz, TAKŽE NA DUBEN NEMUSÍTE ŠKOLNÉ PLATIT. 

STRAVNÉ - ZÁLOHU NA DUBEN NEMUSÍTE PLATIT. 

Přijaté platby samozřejmě zústávají na vašem " školkovém" účtu  a  po skončení stavu nouze bude možno individuálně požádat o mimořádné vratky přeplatků.  Pokud nebudete potřebovat, budou přeplatky vráceny standardně v září. 

Případné dotazy na :  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  

                                                                                                  Jana Kubíčková , ředitelka školy